Subject
1 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ศพข.บช.ส.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    Download
2 ประกาศ ตร.โดย ศพข.บช.ส. เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย ศพข.บช.ส.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    Download
3 ราคากลางสำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รักษา ความปลอดภัย ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส.    Download
5 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
6 ประกาศ ตร. โดย ศพข.บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
7 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาสำหรับการติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
8 ราคากลางสำหรับการจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ ศพข.บช.ส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    Download
Read more
ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่

Read Share

ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่
ความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2547 และฉบับใหม่
ร่วมกันรณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์

Read Share

ร่วมกันรณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์
ร่วมกันรณรงค์ ลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์