ความเป็นมาศูนย์พัฒนาด้านการข่าว

         การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการพัฒนา บุคลากรเป็นการเฉพาะของตํารวจสันติบาลเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมในปีพุทธศักราช 2535 เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกองกํากับการขึ้น เพื่อทําหน้าที่ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน 

ครั้นต่อมาเมื่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการก่อการร้ายสากลรุนแรงมากยิ่งขึ้น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตํารวจสันติบาล ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาหน่วยงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการข่าว จึงได้ยกฐานะหน่วยงานดังกล่าวขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาด้านการข่าว มีรองผู้บังคับการเป็นหัวหน้า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2548 โดยมีเป้าหมายที่สําคัญในการมุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคลและสถานที่สําคัญ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานข้างเคียงและนานาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นไป ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาหน่วยงานดังกล่าว ได้นําไปสู่ความร่วมมืออันดีจากมิตรประเทศ โดยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศไทย จึงสนับสนุนให้มีการจัดสร้างอาคารที่ทําการศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตํารวจสันติบาลแห่งใหม่ขึ้นบนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ณ บริเวณทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมมอบ อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นให้อย่างครบครัน รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านเหรียญ (US.) โดยได้ทําการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 และเปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ในโอกาสเดียวกับการฉลองวันคล้ายวันสถาปนา ตํารวจสันติบาสครบรอบ 75 ปี