เอกสารเผยแพร่

 

# หัวข้อข่าว
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.-มี.ค.65)    ดาวน์โหลด
2 การขอรับบำเหน็จบำนาญให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ    ดาวน์โหลด
3 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ศพข.บช.ส.    ดาวน์โหลด
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2565    ดาวน์โหลด
5 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    ดาวน์โหลด
6 ช่องทางการยื่นคำร้องเรียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบคำร้องเรียน พ.ศ.2566    ดาวน์โหลด
7 การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)    ดาวน์โหลด
8 การจัดการความรู้ เรื่อง วงรอบข่าวกรอง
9 รายงานประเมินตนเอง SAR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    ดาวน์โหลด
10 แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ    ดาวน์โหลด
11 รายงานการประเมินตนเอง 2562    ดาวน์โหลด
12 กระบวนการจัดการฝึกอบรมของ ศพข.บช.ส.    ดาวน์โหลด
[< < 1 > >]