รุ่นที่ 9

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566    |    642 อ่าน

                     วันที่ 24 ก.พ.66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.กฎหมายและคดี ภ.9 เดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 9 ณ กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด. โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ สำหรับโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สถานีตำรวจทุกสถานีทั่วประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการสร้างกิจกรรมให้ชุมชน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ รู้รักสามัคคี, สร้างความเข้าใจสายสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจและชุมชน และ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่ถูกต้อง โดยมีการจัดอบรมให้กับ ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ภ.1-9 บช.น., บช.ตชด. และ บช.ส. จำนวน 9 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 3,170 คน เพื่อให้ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ ที่ผ่านการอบรมมีขีดความสามารถในการเป็นสื่อกลาง เป็นตัวแทนของรัฐ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีทัศนคติ ที่ดีต่อสถาบันหลักของประเทศ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอีกทั้งแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

         ในครั้งนี้เป็นการอบรม รุ่นที่ 9 มีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.9, บก.ตชด. ภาค 4 และ บก.ส.1 เข้ารับการอบรม จำนวน 270 นาย หลังจากนั้นตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ผ่านการอบรม วิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ทุกคนจะลงปฏิบัติงานในโรงเรียน สถานการศึกษา หรือชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

เขียนโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ศพข.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง