รุ่นที่ 2

วันที่ 22 ธันวาคม 2565    |    523 อ่าน

วันนี้ เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ท่านมอบหมายให้ พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เดินทางมาเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 2 โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมและแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ สำหรับโครงการอบรมวิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ นั้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับ ชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจของ สถานีตำรวจ ทุกสถานี ทั่วประเทศ ให้มีขีดความสามารถในการสร้างกิจกรรมให้ชุมชน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ รู้รักสามัคคี , สร้างความเข้าใจ สายสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจและชุมชน และ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่ถูกต้อง โดยมีการจัดอบรมให้กับ ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ประจำสถานีตำรวจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 1-9 บช.น. ,ตชด. และ ตำรวจสันติบาล จำนวน 9 รุ่น รวมผู้เข้าอบรม 3,173 คน เพื่อให้ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ ที่ผ่านการอบรมมีขีดความสามารถในการเป็นสื่อกลาง เป็นตัวแทนของรัฐ ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้มีทัศนคติ ที่ดีต่อสถาบันหลักของประเทศ ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมอีกทั้งแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ

ในครั้งนี้ เป็นการอบรม รุ่นที่ 2 มีข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจ ตำรวจภูธรภาค 7 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 และ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล เข้ารับการอบรม จำนวน 226 คน ซึ่งจะมีการจัดอบรมในรุ่นต่อไปอีก 7 รุ่น ในศูนย์ฝึกอบรมของตำรวจภูธรภาค ต่างๆ โดยจะจัดอบรม ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 หลังจากนั้น ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ผ่านการอบรม วิทยากรเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ ทุกคน จะลงปฏิบัติงานในโรงเรียน สถานการศึกษา หรือชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ทั่วประเทศ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

เขียนโดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ศพข.บช.ส.

แชร์ แชร์ Line ส่งข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง