ความเป็นมาศูนย์พัฒนาด้านการข่าว

ความเป็นมาศูนย์พัฒนาด้านการข่าวการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะของตํารวจสันติบาลเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมในปีพุทธศักราช 2535 เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกองกํากับการขึ้น เพื่อทําหน้าที่ฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน

ครั้นต่อมาเมื่อสถานการณ์ด้านความมั่นคงและการก่อการร้ายสากลรุนแรงมากยิ่งขึ้น สํานักงานตํารวจแห่งชาติและกองบัญชาการตํารวจสันติบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาหน่วยงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการข่าวจึงได้ยกฐานะหน่วยงานดังกล่าวขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาด้านการข่าว มีรองผู้บังคับการเป็นหัวหน้า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2548 โดยมีเป้าหมายที่สําคัญในการมุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยให้แก่บุคคล และสถานที่สําคัญรวมทั้งแสวงหาความร่วมมืออันดีจากหน่วยงานข้างเคียง และนานาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติมากยิ่งขึ้นไป ความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาหน่วยงานดังกล่าว ได้นําไปสู่ความร่วมมืออันดีจากมิตรประเทศโดยสหรัฐอเมริกาเป็น ประเทศหนึ่งที่เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศไทย จึงสนับสนุนให้มีการจัดสร้างอาคารที่ทําการศูนย์พัฒนาด้านการข่าวกองบัญชาการตํารวจสันติบาลแห่งใหม่ขึ้น บนที่ราชพัสดุ เนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ ณ บริเวณทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พร้อมมอบ อุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นให้อย่างครบครัน รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 2.5 ล้านเหรียญ (US.) โดยได้ทําการ วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 และเปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 ในโอกาสเดียวกับการฉลองวันคล้ายวันสถาปนา ตํารวจสันติบาสครบรอบ 75 ปี