Error: INSERT INTO (news_id,stat_url,stat_page_type,view_ip,view_date,view_browser) VALUES(9,'/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4_9.html','N','18.204.227.250','2019-10-14 18:15:01','Other') ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับการบริการประชาชนของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับการบริการประชาชนของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ

วันที่    |    22 อ่าน

ประกาศ บช.ส. เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับการบริการประชาชนของศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) (ร่าง)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

# หัวข้อข่าว